Spirituele ondersteuning

Spiritual guidance

Persoonlijke begeleiding in bewustwording
In je hart schuilt je innerlijke wijsheid die in contact staat met het goddelijke.
Alleen jij kan je innerlijke weg vinden. Alleen jij kan jezelf veranderen.
Als jij verandert, verandert de wereld om jou heen automatisch met jou mee.

Wat ik voor jou kan beteken is je de weg wijzen hoe je bij je eigen hart te raden kunt gaan.
Hoe je je Hogere Macht (liefdevolle en zorgzame God) kan uitnodigen in je leven en daar een samenwerkingsverband mee kan aangaan.
Tevens, mocht daar behoefte aan zijn, zal ik met je bidden.
Bidden is een diep bewogen en emotioneel moment waar je je Hogere Macht alles voor mag leggen.

Onderwerpen die jij zou kunnen onderzoeken en waar ik, door eigen ervaring en leerzaam onderzoek licht op kan schijnen:

 • Situaties in het leven (zoals teleurstellingen). Hoe reageer je daar op? Uit angst of uit liefde?
 • Wat is jouw diepste verlangen en daarmee jouw levensweg?
 • Alles is vibratie. Zo ook jouw gedachten, woorden en daden. Denk je positief of negatief? Denken in problemen brengt zorgen met zich mee. Denken in oplossingen brengt hoop.
 • Wat zijn je (valse) overtuigingen? Dat wat je gelooft, zal je ervaren!
 • Stop met de schuld buiten jezelf te leggen. Neem verantwoordelijkheid over je eigen doen en laten in het hier en nu.
 • God praat met iedereen, kan je hem horen en als je hem hoort, luister je wel?
 • Bidden, hoe doe je dat? (bidden = wel-wensen/verlangen uitspreken/ hulp vragen).
 • We zijn zo ziek als onze geheimen. Welke geheimen draag jij nog met je mee?
 • Wrok vertroebelt geestelijk en fysiek welzijn. Zet je jezelf vrij door de ander te leren vergeven. Het is een proces, en zeker niet onmogelijk. Wat nodig is, is bereidwilligheid. Of hou je liever vast aan de wrok? I have been there, I have done that. Raad ik je niet aan. Hiermee veroordeel je jezelf tot levenslang!
 • Mocht je verslavend gedrag hebben, maak het bespreekbaar. Als ervaringsdeskundige heb ik de weg naar vrijheid belopen. Vandaag ben ik geheeld en heel.
 • Familieleden en/of vrienden van verslaafden die ondersteuning en inzichten nodig hebben zijn ook van harte welkom om bij mij een afspraak te maken.
 • Elk ander onderwerp waar je tegen aanloopt.

Kosten sessie 
Prijzen zijn bespreekbaar. Het dilemma is altijd geld.
Hoeveel denk je dat jouw vernieuwde inzichten en daarmee vrijheid waard zijn?
Jij bepaalt! Ruilhandel is ook een optie.

 

Van hart tot hart!
GAbriëlle

 

PS: ik heb theoloog gestudeerd en ben een aanhanger van de esoterische wijsheden en levensopvattingen van Jezus de Christus. Ik ben niet bijbel vast. Allerlei godsdienstige stromingen zijn door mij onderzocht, zo ook diverse filosofieën en meditatievormen.

Universele kosmische wetten worden door mij toegepast, een werk in uitvoering.

PS2: Om beter zicht te krijgen hoe ik mijn leven een positieve wending heb weten te geven, bestel mijn boekje ‘Niet waar we vandaan komen geldt, maar waar we naar toe gaan´.

 

 

 

Personal guidance in awareness

In your heart lies your inner wisdom which is in contact with the Divine.
Only you can find your inner way. Only you can change yourself.
When you change, the world around you changes automatically along with you.

What I can do for you is show you the way to consult your own heart. How to invite your Higher Power (loving and caring God) into your life and enter into a partnership with this Source.

Also, if there is a need, I will pray with you. Prayer is a deeply moving and emotional moment where you can lay everything before your Higher Power.

Topics you could explore and on which I, through my own experience and instructive research, can shed light:

 • Situations in life (such as disappointments). How do you respond to that? Out of fear or out of love?
 • What is your deepest desire and therefore your life path?
 • Everything is vibration. So are your thoughts, words and deeds. Do you think positively or negatively? Thinking in terms of problems brings worries. Thinking in solutions brings hope.
 • What are your (false) beliefs? What you believe, you will experience!
 • Stop putting the blame outside yourself. Take responsibility for your own actions in the here and now.
 • God talks to everyone! Can you hear God and when you hear God, are you listening?
 • Praying, how do you do that? (to pray = well-wishing/expressing desires/asking for help).
 • We are as sick as our secrets. What secrets do you still carry with you?
 • Resentment clouds mental and physical well-being. Set yourself free by learning to forgive the other. It’s a process, and certainly not impossible. What is needed is willingness. Or would you rather hold on to the grudge? I have been there, I have done that! I don´t recommend it, you sentence yourself to life imprisonment!
 • If you have addictive behavior, discuss it. As an expert by experience, I have walked the road to freedom. Today I am healed and whole.
 • Family members and/or friends of addicts who need support and insights are also very welcome to make an appointment with me.
 • Any other subject you run into.

Cost session 
Prices are negotiable.The dilemma is always money.
How much do you think your renewed insights and thus freedom are worth?
You decide! Trade is also an option.


From heart to heart!
GAbriëlle

 

PS: I studied theology and I am a follower of the esoteric wisdom and life views of Jesus the Christ. I am not bible fixed. I have researched all kinds of religious movements, including various philosophies and forms of meditation.

Universal cosmic laws are applied by me, a work in progress.

PS2: To get a better idea of how I managed to give my life a positive turn, order my booklet ‘It’s not where we come from that counts, but where we’re going’. (Unfortunately this booklet is not yet translated in english. It is only in Dutch).