Waterkristallen Masaru Emoto

Water crystals Masaru Emoto

De Japanse wetenschapper en dokter in alternatieve geneeswijzen Masaru Emoto maakte in 1999 wereldwijd naam met zijn opzienbarende onderzoek naar het geheugeneffect van water en energetische eigenschappen ervan. De onderzoeker is watermonsters gaan in vriezen die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s  van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen.

Wat mij heeft doen besluiten om zijn waterkristallen te reproduceren via de dotting-techniek die ik hanteer, is het feit dat zijn wetenschappelijk aangeleverde bewijs samen valt met mijn spirituele ondervindingen. Mijn spirituele beleving heb ik geprobeerd vast te leggen in mijn schilderijen en mijn boekje ‘Niet waar we vandaan komen geldt, maar waar we naartoe gaan’. Net als Masaru Emoto probeer ik de kijker en lezer duidelijkheid te verschaffen over het effect van gedachten, woorden en geluiden op ons leven. Door middel van deze serie schilderijen wil ik zowel eer bewijzen aan Masaru Emoto als ook meer belangstelling opwekken voor het effect van gedachtenkracht.

In zijn boek boek ‘Water weet het antwoord’ legt Masaru Emoto uit dat water in een rivier zuiver blijft omdat het in beweging is. Als water vast komt te zitten gaat het dood. Daarom moet water blijven circuleren. De vraag die we ons kunnen stellen: Wat is water? Het eerste antwoord is wellicht dat het een levenskracht is. Wij als mensen bestaan zeventig procent uit water. Als we vijftig procent van het water in ons lichaam verliezen, dan is er geen leven meer mogelijk. Water, dat wordt gedragen door het bloed en de verschillende soorten lichaamsvocht, is het voertuig waarmee de voedingsstoffen door ons lichaam circuleren. Deze waterstroom is de voorwaarde voor ons actieve leven. Water doet dienst als het transportmiddel dat de energie door ons hele lichaam vervoert.

Maar bloed kan stagneren. Hoe kan dat? We kunnen dit zien als het stagneren van emoties. Moderne wetenschappers hebben aangetoond dat onze geestesgesteldheid een direct effect  heeft op onze lichaamsgesteldheid. Wanneer je een bevredigend en prettig leven leidt, voel je je ook lichamelijk beter dan wanneer je leven vol strijd en leed is.

Masaru Emoto besloot eerst de kristallen van kraanwater van verschillende locaties te onderzoeken en te fotograferen. De staat van het water bleek een algehele ramp te zijn – er werd geen enkel compleet kristal gevormd. Kraanwater bevat een bepaalde dosis chloor om het te desinfecteren, wat een destructief effect heeft op de structuur die in natuurlijk water te vinden is. In natuurlijk water vormden zich echter wel complete kristallen, ongeacht de herkomst.

Daarna is Masaru Emoto water bloot gaan stellen aan muziek. Het resultaat was verbijsterend, Beethoven Pastorale, met zijn levendige en helder klanken, resulteerde in prachtige en evenwichtige kristallen. Alle klassieke muziek waar het water aan blootgesteld werd resulteerde in goedgevormde kristallen met een eigen karakter. Dit in tegenstelling tot het water dat werd blootgesteld aan harde heavy metal, waar de kristallen op zijn best waren gefragmenteerd of gedeformeerd.

Verder experimenten wees uit dat water dat werd blootgesteld aan positieve uitspraken zoals ‘dankjewel!’ aantrekkelijke, mooi gevormde hexagonale kristallen vormden, terwijl in water dat was blootgesteld aan negatieve uitspraken zoals ‘idioot!’ nauwelijks kristallen werden gevormd.

De les die we uit deze experimenten kunnen leren heeft te maken met de kracht van gedachten en woorden. De vibratie van positieve gedachten en woorden heeft een positief effect op onze wereld en ons lichaam in het bijzonder. De vibratie van negatieve gedachten en woorden heeft het vermogen te vernietigen.

Woorden zijn uitdrukkingen van de ziel. De gesteldheid van onze ziel heeft vrijwel zeker een enorm grote invloed op het water van ons lichaam, en deze enorme invloed zal een onmiskenbaar effect op ons lichaam hebben.

Hoe komt het dat een kristal wordt beïnvloed door muziek en hoe komt het dat het effect van de gesproken en de geschreven woorden op het water dat eraan werd blootgesteld verschilde naar gelang de inhoud van die woorden. Het antwoord is te vinden in het gegeven dat alles trilling is. Muziek en gesproken woord zijn trilling. Als ik tegen iemand zeg ‘ga dat doen’ heeft dat een heel ander effect dan ‘zullen we dat gaan doen?’. De trilling en het gevoel dat je daarbij krijgt is geheel anders. Woorden die met vastberadenheid worden uitgesproken bezitten een grote kracht.

(mijn aanvulling: Gebedsbijeenkomsten krijgen met dit inzicht een geheel andere dimensie).

Als mensen op de hele wereld tegelijkertijd hun bewustzijn zouden vergroten, dan zou het verschil in energie enorm zijn. Als we ons leven vullen met liefde en dankbaarheid voor alles en iedereen, dan wordt dit bewustzijn een fantastische kracht die zich over de hele wereld verspreidt.

En dat is wat Masaru Emoto met zijn waterkristallen onderzoek ons probeert duidelijk te maken.

Dr. Emoto’s theorieën kunnen verder worden onderzocht door zijn boeken te lezen. Zijn werk is ook te zien in de film ‘What the Bleep Do we Know?’

www.hado.net en www.masaru-emoto.net

The Japanese scientist and doctor of alternative medicine Masaru Emoto made a name for himself in 1999 with his startling research into the memory effect of water and its energetic properties. The researcher froze water samples that had previously been exposed to negative or positive words, thoughts, emotions or different types of music. He then took pictures of the water crystals and found that the positively influenced water samples yield beautiful and perfectly formed crystals, while negative words, thoughts and emotions result in ugly, misshapen crystals.

What made me decide to reproduce his water crystals through my dotting technique is the fact that his scientifically provided evidence coincides with my spiritual experiences. I have tried to capture my spiritual experience in my paintings and in my booklet ‘It is not where we come from that counts, but where we are going’. Like Masaru Emoto, I try to provide the viewer and reader with clarity about the effect of thoughts, words and sounds on our lives. Through this series of paintings I want to pay tribute to Masaru Emoto as well as arouse more interest in the effect of the power of thought.

In his book ‘Water Knows the Answer’, Masaru Emoto explains that water in a river stays pure because it is in motion. If water gets stuck it will die. Therefore, water must continue to circulate. The question we can ask ourselves: What is water? The first answer may be that it is a life force. We as humans are made up of 70% water. If we lose fifty percent of the water in our body, life is no longer possible. Water, carried by the blood and the different types of body fluids, is the vehicle through which the nutrients circulate throughout our body. This water flow is the condition for our active life. Water serves as the means of transport that carries the energy throughout our body.

But blood can stagnate. How is that possible? We can see this as the stagnation of emotions. Modern scientists have shown that our state of mind has a direct effect on our body condition. When you live a fulfilling and pleasant life, you also feel better physically than when your life is full of struggle and suffering.

Masaru Emoto first decided to examine and photograph the crystals of tap water from various locations. The state of the water turned out to be an overall disaster – not a single complete crystal was formed. Tap water contains a certain dose of chlorine to disinfect it, which has a destructive effect on the structure found in natural water. However, complete crystals formed in natural water, regardless of origin.

Then Masaru Emoto started exposing water to music. The result was astounding, Beethoven Pastorale, with its lively and clear sounds, resulted in beautiful and balanced crystals. All the classical music to which the water was exposed resulted in well-formed crystals with their own character. This is in contrast to the water exposed to hard heavy metal, where the crystals were fragmented or deformed at best.

Further experiments showed that water exposed to positive statements such as “thank you!” formed attractive, nicely shaped hexagonal crystals, while water exposed to negative statements such as “idiot!” barely formed any crystals.

The lesson we can learn from these experiments has to do with the power of thoughts and words. The vibration of positive thoughts and words has a positive effect on our world and our bodies in particular. The vibration of negative thoughts and words has the ability to destroy.

Words are expressions of the soul. The constitution of our souls almost certainly has an enormous influence on the water of our bodies, and this enormous influence will have an undeniable effect on our bodies.

How is it that a crystal is affected by music and how is it that the effect of the spoken and written words that are exposed upon the water are differed according to the content of those words? The answer lies in the fact that everything is vibration. Music and spoken word are vibration. If I say to someone ‘go do that’, has a very different effect than if I say ‘shall we do that?’. The vibration and the feeling that you get is completely different. Words spoken with determination have great power.

(My addition: Prayer meetings take on an entirely different dimension with this insight).

If people all over the world raised their consciousness at the same time, the difference in energy would be enormous. When we fill our lives with love and gratitude for everything and everyone, this consciousness becomes a fantastic force that spreads all over the world.

And that is what Masaru Emoto is trying to tell us with his water crystal research.

Dr. Emoto’s theories can be explored further by reading his books. His work has also been featured in the movie What the Bleep Do we Know?

www.hado.net en www.masaru-emoto.net

Masaru Emoto is er zeker van dat het water in de mensen die naar de kristalfoto’s kijken een of andere verandering zal ondergaan.
Ook ik ben overtuigd dat de mensen die naar mijn kristal schilderijen kijken een of andere verandering zullen ondergaan.
De magie van woorden, gevangen door mystieke vormgeving, heeft de kracht verandering in  de ziel van een mens tot stand te brengen.
Masaru Emoto is sure that the water in the people looking at the crystal pictures will undergo some kind of change. I too am convinced that the people who look at my crystal paintings will undergo some kind of alteration. The magic of words, captured by mystical design, has the power to bring about change in the soul of a human being.